POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Fabryka Ogrodzeń (wana dalej FO) przykłada szczególną wagę do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych, zgodnej z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

W szczególności FO wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz zapewnia realizację praw osób, których dane przetwarza. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, w tym pełną treść klauzuli informacyjnej można przeczytać na podstronie RODO.

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej Polityka) opisuje proces, w którym FO pozyskuje i przetwarza Państwa dane osobowe w ramach prowadzonej działalności. Przedmiotowa Polityka dotyczy wszystkich korzystających z usług FO.

Administratorem danych osobowych gromadzonych w czasie Państwa wizyt na stronach internetowych FO jest Gabion-in-Garden Michał Buchowicz z siedzibą w Radomiu, ul. Orna 41B. FO wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: fabrykaogrodzen@wp.pl.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które Państwo podajecie lub pozostawiacie podczas wizyt na stronach internetowych FO lub do których możemy uzyskać dostęp podczas Państwa wizyt, w tym udostępnianych przez Państwa w historii przeglądania witryn i aplikacji oraz dane, które zapisywane są w tzw. plikach cookies. Mogą to być takie dane, jak adres IP urządzenia, z którego Państwo korzystacie, przeglądając strony internetowe FO.
Przetwarzamy również informacje, które są tworzone podczas Państwa wizyt na stronach internetowych FO, jednak nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwa dane są przetwarzane w następujących celach i w oparciu o poniżej określone podstawy prawne.

 • W celu umożliwienia korzystania z formularzy (kontaktowych i rejestracyjnych), w celu mierzenia i analizowania ruchu sieciowego na stronach internetowych FO, dopasowywania wyglądu strony do przeglądarki użytkownika, a także w celu umożliwienia użytkownikowi sprawnego poruszania się po stronach internetowych FO, korzystania z narzędzi online, udostępnionych na stronach FO. Cele te stanowią prawnie usprawiedliwione interesy realizowane przez FO. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu skutkującego obowiązkiem FO do zaprzestania przetwarzania danych lub w niektórych przypadkach samodzielnej zmiany ustawień przeglądarki internetowej przez użytkownika.
 • W celu zliczania statystyk dotyczących korzystania ze stron internetowych, zbierania informacji o sposobie korzystania przez użytkowników ze stron internetowych oraz w celu „zapamiętania” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacji na podstawie zgody udzielonej na wykorzystanie poszczególnych plików cookies. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. W każdym przypadku informacje gromadzone i tworzone doraźnie będą przetwarzane tylko przez czas Państwa wizyty na stronach internetowych FO.
 • Podjęcia działań dla zawarcia, wykonania i świadczenia usług, w tym w celu zapewnienia ich jak najwyższej jakości oraz po jej zakończeniu w celu dokonania m.in. wzajemnych rozliczeń.
 • Podjęcia przez FO obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, m.in. sporządzanie faktury VAT oraz innych dokumentów księgowych, a także ich przechowywanie. FO może być również zobowiązane do podania Państwa danych organom państwowym uprawnionym do ochrony porządku publicznego (w takiej sytuacji dane mogą być udostępnione bez Państwa wiedzy, w takiej sytuacji zawsze weryfikujemy legalność żądania służb i organów, które występują z takim żądaniem).
 • Prawnie uzasadnionego interesu FO, np. w celu wywiązania się z obowiązku nałożonego przez organ państwowy.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach niepodanie danych (w tym także plików cookies oznaczonych jako niezbędne), może uniemożliwić Państwu sprawne poruszanie się po stronach internetowych FO.

Komu udostępniane są Państwa dane?

Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, którym na podstawie odpowiedniej umowy, powierzono przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją celów opisanych powyżej, m.in.: dostawcy usług informatycznych i teleinformatycznych, dostawcy usług płatniczych, agencje marketingowe (tzw. podmioty przetwarzające) oraz podmioty, które mogą żądać udostępnienia danych na podstawie przepisów prawa, a także Zaufani Partnerzy FO (podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w celu wykonania statystyk lub zestawień pomocnych przy oferowaniu usług przez FO, w tym w szczególności Facebook, Google, YouTube, Instagram, Twitter.

Powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych następuje w drodze podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i nie wymaga Państwa zgody. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zobowiązane są do ich przetwarzania wyłącznie na nasze udokumentowane zlecenie i wyłącznie w celu związanym ze świadczeniem usług na Państwa rzecz.

Kontrola własnych danych osobowych

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu:

 • prawo do wyrażenia i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych kontaktowych w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail, przetwarzania danych kontaktowych w celu przesłania faktury za dostarczanie usług i produktów w formie elektronicznej; mogą Państwo wyrazić swoją zgodę zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej.
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez FO narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych,
 • prawo do uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów FO, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
 • prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) Państwa danych osobowych, jeśli Państwa dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
 • prawo do usunięcia Państwa danych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a FO nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Państwa zgody albo realizacji obowiązku prawnego.

Przysługuje również Państwu prawo ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

 • jeśli są uzasadnione zastrzeżenia co do prawidłowości Państwa danych osobowych,
 • jeśli nie chcą Państwo, aby FO przetwarzało Państwa dane, ale jednocześnie bez ich usunięcia,
 • jeśli takie dane osobowe nie są już potrzebne FO, natomiast Państwo ich potrzebujecie w związku z dochodzeniem swoich roszczeń,
 • jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, a obowiązkiem FO jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Swoje prawa mogą Państwo realizować w formie elektronicznej lub papierowej. FO w terminie 30. dniowym od dnia otrzymania wniosku poinformuje Państwa o podjętych działaniach. W szczególnie skomplikowanych sytuacjach termin rozpatrzenia wniosku może ulec przedłużeniu.

Pliki cookie

FO wykorzystuje pliki cookie w serwisach internetowych, aby zapewnić Państwu dostęp do określonych funkcji oraz uzyskać informacje dotyczące przeglądania strony internetowej.

Na stronach internetowych FO wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies.

Podział ze względu na czas wykorzystywania i przechowywania plików:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do momentu jego wylogowania, opuszczenia strony internetowej, aplikacji lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
  stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez okres określony w parametrach plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez użytkownika.
  Podział plików cookies ze względu na cel, jakiemu one służą:
 • niezbędne – pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  wydajnościowe – to takie, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkowników ze stron internetowych,
  funkcjonalne – pliki, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacji, np.: w zakresie wybranego języka, regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej,
 • statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących korzystania ze stron internetowych.

Więcej informacji, na temat plików cookies, możecie Państwo znaleźć na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Jak wycofać udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Dane osobowe przekazane np. w ramach formularzy kontaktowych będą przetwarzane zgodnie z informacją o przetwarzaniu umieszczoną przy formularzu, nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu (adres e-mail: fabrykaogrodzen@wp.pl) skutkującego obowiązkiem FO do zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania udzielonej zgody, stosownie do informacji przy konkretnym formularzu.

Aby wycofać zgody udzielone na gromadzenie plików cookies, należy usunąć pliki cookies z przeglądarki (w ustawieniach danej przeglądarki), a następnie w komunikacie „Zgody cookies”, który wyświetli się przy ponownym załadowaniu strony, kliknąć „PRZEJDŹ DO USTAWIEŃ”. Pojawi się kolejne okno „Ustawienia plików cookies”, w który można włączyć wybrane pliki cookies poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, co jest równoznaczne z odmową zgody na dodatkowe pliki cookies.

Postanowienia końcowe

Zapisy niniejszej Polityki podlegają prawu polskiemu.